กลุ่มสาระฯศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ครูไพบูลย์ อมรประภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : วิชาโท ศิลปศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0629232542
อีเมล์ : phaiboon.boon2504@gmail.com
ที่อยู่ :
441/4 ซอย13 ถนนบรมไตรโลกนารถ2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
เครื่องราช : ทช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2521 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพิษณูโลกพิทยาคม
2524 ประโยควิชาชีพ (ปวช.) โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์อาชีวศึกษา สาขา ศิลปหัตถกรรม
2526 อนุปริญญา ประโยควิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา (วิทยาเขตเพาะช่าง) วิชาเอก หัตถกรรม (เครื่องหล่อ)
2529 ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก วิชาเอก เทคโนโลยีทางการศึกษา วิชาโท ศิลปศึกษา
2546 ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) มหาวิทยาลัยนเรศวร วิชาเอก เทคโนโลยี และสื่อสารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
18 พฤษภาคม 2526 โรงเรียนชาติตระการวิทยา จังหวัดพิษณุโลก ครู 2
31 มีนาคม 2529 โรงเรียนชาติตระการวิทยา จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ 1 ระดับ 3
15 พฤษภาคม 2530 โรงเรียนท่าทองพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ 1 ระดับ 3
1 ตุลาคม 2532 โรงเรียนท่าทองพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ 1 ระดับ 4
1 ตุลาคม 2536 โรงเรียนท่าทองพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ 2 ระดับ 5
1 ตุลาคม 2539 โรงเรียนท่าทองพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ 2 ระดับ 6
1 สิงหาคม 2540 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ 2 ระดับ 6
1 ตุลาคม 2543 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ 2 ระดับ 7
24 ธันวาคม 2547 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จังหวัดพิษณุโลก ครูชำนาญการ วิทยฐานะ คศ.2
21 มกราคม 2548 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จังหวัดพิษณุโลก ครูชำนาญการพิเศษ วิทยฐานะ คศ.3
ปัจจุบัน โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จังหวัดพิษณุโลก ครูชำนาญการพิเศษ วิทยฐานะ คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลระดับชาติ รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2561
2 รางวัลระดับชาติ รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" และเกียรติบัตร ประจำปี 2560
3 รางวัลครูผุ้สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม ระดับม.4-ม.6
4 คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
5 คณะกรรมการตัดสิน “การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว” มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับกลุ่มฯ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2560
6 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม โครงงานศิลปะ ระดับ ป.4-ป.6 ระดับชั้น ม.1-ม.3 และระดับชั้น ม.4-ม.6 “การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 15 ประจำปี พ.ศ. 2560”
7 รับรางวัลระดับชาติ รับเกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดวาดภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2558
8 รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปี 2557
9 รางวัลระดับชาติ รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ปี 2556 ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม
10 เข้าร่วมนำเสนอผลงาน/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำปี 2555
11 ผ่านการประเมินระดับสูง โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ (Master Teacher) รุ่นที่ 1 ประจำปี 2553
12 รายงานการใช้แผนการสอน และเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ศ 014 จิตรกรรม 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี 2545
13 แบบฟอร์มครูดีเด่นด้านต่างๆ