กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ครูกัลยา พึ่งพณิชย์กุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : พยาบาลศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0897077605
อีเมล์ : kanlaya_mou@hotmail.com
ที่อยู่ :
299/39 ถ.มาลาเบี่ยง ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
เครื่องราช : ตติยาภรณ์มงกุฏไทย
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2533 ปริญญาตรี พย.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พยาบาลศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2 เมย. 27 - 2561 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล