กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ครูสมนึก เกิดเนตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : เคมี
เบอร์โทรศัพท์ : 0892680603
อีเมล์ : somnuk0603@gmail.com
ที่อยู่ :
536/1 ซอย 17 ถนนบรมไตรโลกนารถ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
เครื่องราช : ทุติยาภรณ์ ช้างเผือก (ทช)
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
พ.ศ.2524 ปริญญาตรี / กศ.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) / วิชาเอกเคมี
พ.ศ.2520 ระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย /ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสวนศรีวิทยา จังหวัดชุมพร/ แผนกวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
พศ.2515 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย/ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนวัดถำ้เขาเงิน จังหวัดชุมพร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
28กรกฎาคม 2525-1ตุลาคม 2528 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ อาจารย์1 ระดับ 3
15 พ.ย.2528 -30 กันยายน 2528 โรงเรียนสวนศรีวิทยา จังหวัดชุมพร อาจารย์ 1 ระดับ 3
1ตุลาคม 2529-31 มีนาคม 2532 โรงเรียนสวนศรีวิทยา จังหวัดชุมพร อาจารย์ 1 ระดับ 4
1 ตุลาคม 2533-1ตุลาคม 2534 โรงเรียนสวนศรีวิทยา จังหวัดชุมพร อาจารย์ 1 ระดับ 5
1 ตุลาคม 2533-1เมษายน 2535 โรงเรียนสวนศรีวิทยา จังหวัดชุมพร อาจารย์2 ระดับ5
15กันยายน 2536- 30กันยายน 2536 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์2 ระดับ5
1 ตุลาคม 2536-1 ตุลาคม 2539 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ 2 ระดับ 6
2 ตุลาคม 2539 - 1 ตุลาคม 2547 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ 2 ระดับ 7
24ธค.2547- 1 ตุลาคม 2548 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จังหวัดพิษณุโลก ครู ระดับ คศ. 2 รร.พุทธชินราชพิทยา
1 กุมภาพันธ์ 2549 -1 เมษายน 2553 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จังหวัดพิษณุโลก ครูชำนาญการ อันดับ คศ.2 รร.พุทธชินราชพิทยา
21 พฤษภาคม 2552- 31 มีนาคม 2561 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จังหวัดพิษณุโลก ครูชำนาญการพิเศษ อันดับ คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 -การอบรมการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน ณ สถาบันราฃภัฎิบูลสงคราม ปี 2538
2 การจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ปี2539
3 อบรมการใช้เครื่องมือทางเคมี ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม. นเรศวร ปี2541
4 อบรมวทร.5 ณ สถาบันราชภัฎสงขลา ปี 2537
5 สัมมนาวิชาการทางด้านเคมี ณ สถาบันราชภัฎพิบูลสงคราม
6 ศึกษาดูงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตรืในโรงเรียนครั้งที่ 10 (วทร.10) ประจำปี 2543
7 ร่วมงานอบรมเยาวชนส่งเสริมใมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพแก่เยาวชน จัดโดย ม.นเรศวร ร่วมกับองค์การเอกชนด้านวิทยาศาสตรืสิ่งแวดล้อมสำหรับเยาวชน
8 ประชุมปฎิบัติการติดตามผลวิทยากรแกนนำเคมี ชีววิทยาและฟิสิกส์ ซึ่งจัดโดย สสวท. ปี 2543
9 ปฎิบัติหน้าที่เป็นบรรณาธิการกิจในการจัดทำหนังสือเรียนวิชาเคมีให้แก่ สสวท.
10 ประชุมปฏิบัติการการจัดทำบทวิดิทัศน์เพื่อการเรียนการสอนในปี 2540
11 ได้รับทุนวิจัยและพัฒนาจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 20,000บาท ในปี 2543
12 วิทยากรแกนนำเคมีให้แก่นักเรียนในโครงการโอลิมปิกวิชาการ ประจำปี 2544
13 วิทยกรแกนนำครูเคมีของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14 รางวัลครูแกนนำและครูต้นแบบประจำปี 2544
15 รางวัลคุรุสสภาดีเด่นด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี 2543
16 รายงานประวัติและผลงานเพื่อขอรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2554
17 รายงานการสร้างและพัฒนาการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ว 40224 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5