กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ครูกาญจนา จันทร์สุคนธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 084-8124934
อีเมล์ : c. kanjana 2501 @ gmail. Com
ที่อยู่ :
15/1 หมู่ 9 ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
เครื่องราช : ทช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ปริญญาตรี
วิทยาลัยครู พิบูลสงคราม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
28 ปี โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล