กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ครูสมนึก ใยศิลป์
ตำแหน่ง : ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0815341172
อีเมล์ : somnuk_yai@hotmail.com
ที่อยู่ :
888/54 หมู่ 11 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
เครื่องราช : ท.ช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2516 ป.กศ. (แผนกเกษตรกรรม) โรงเรียนเกษตรกรรมนครราชสีมา
2520 พ.ม. (พิเศษครูมัธยม) ศึกษาด้วยตนเอง (โดยการสอบวิชาชุด พ.ม.)
2527 ปริญญาตรี /ศษ.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / บริหารการศึกษา
2540 ปริญญาโท/กศ.ม. มหาวิทยาลัยนเรศวร/ภาษาไทย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2518-2529 โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว. อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ครูจัตวา อันดับสอง
2530-2548 โรงเรียนบ้านลำนารวย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ อาจารย์ 2, อาจารย์ 3
2548-2554 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ อาจารย์ 3
2554-2559 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ครูชำนาญการพิเศษ (เกษียณอายุราชการ)
2560-ปัจจุบัน โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล