คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาววิไล อ่อนตานา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : เคมี
เบอร์โทรศัพท์ : 088 2728149
อีเมล์ : kruwi_ltp@hotmail.com
ที่อยู่ :
53 หมู่ 5 ต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล