คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาววิไล อ่อนตานา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารวิชาการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : เคมี
เบอร์โทรศัพท์ : 0882728149
อีเมล์ : Kruwi_ltp@hotmail.com
ที่อยู่ :
ต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
เครื่องราช : ท.ม.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
test1 test1 tes1
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
test2 test2 test2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล