กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ครูพิทักษ์ โพธิ์ทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : พลศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0882829243
อีเมล์ : pituck_p@hotmail.com
ที่อยู่ :
225/30 สีหราชเดโชชัย ต.เมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2551 การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
2523 วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2525-2535 โรงเรียนชาติตระการวิทยา อาจารย์ 1 ระดับ3 - อาจารย์ 2 ระดับ 7
2535-ปัจจุบัน โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อาจารย์ 2 ระดับ 7 - ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 แบบทดสอบจำนวน-30-ข้อ โดย ครูพิทักษ์ โพธิ์ทอง