คำสั่งโรงเรียนปี 2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมคลินิกตณิตศาสตร์ (Mathematics Clinic) ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 11) 27 ม.ค. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 15) 27 ม.ค. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 14) 27 ม.ค. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพรถก่อนเดินทางตามโครงการพัฒนาทักษะชีวิตและจิตอาสา กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 11) 27 ม.ค. 66
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ควบคุมนักเรียนติวเสริมเพิ่มความรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 49) 24 ม.ค. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 83) 23 ม.ค. 66
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ (เพิ่มเติม) (อ่าน 75) 23 ม.ค. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification : Spec) สำหรับการจัดซื้อโต๊ะเกี้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (อ่าน 40) 20 ม.ค. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ "ค่ายคณิตศาสตร์" ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 48) 20 ม.ค. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 53) 19 ม.ค. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 36) 19 ม.ค. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 78) 17 ม.ค. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสองแควศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 51) 17 ม.ค. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพรถก่อนเดินทาง การเข้าค่ายกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (ค่ายคณิตศาสตร์) (อ่าน 67) 17 ม.ค. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณลักษณะสุจริต กลุ่ม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 53) 17 ม.ค. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมปฏิบัติงาน "งานสมโภชพระพุทธชินราช ประจำปี 2566" (อ่าน 120) 13 ม.ค. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 โครงการ "เพชรพุทธา" ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 72) 13 ม.ค. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนรับทุนโครงการปั้นหมอ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 36) 13 ม.ค. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 43) 13 ม.ค. 66