คำสั่งโรงเรียนปี 2565
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 22) 26 พ.ค. 65
แต่งตั้งผู้บังคับบัญชา และคณะกรรมการดำเนินงาน ยุวกาชาด ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 19) 26 พ.ค. 65
แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 28) 26 พ.ค. 65
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่การสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 41) 25 พ.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 34) 24 พ.ค. 65
แต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ กิจกรรม ชาวพุทธารวมพลังปลูกพืชผัก รักษ์โลก เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ก้าวผ่านวิกฤตการณ์โควิด-19 (อ่าน 46) 24 พ.ค. 65
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ (1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2565) (อ่าน 56) 23 พ.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ของสนง.ก.พ. ประจำจำสนามสอบโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา (อ่าน 63) 19 พ.ค. 65
แต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 108) 19 พ.ค. 65
แต่งตั้งครูเวรปฏิบัติหน้าที่ทุกกลุ่มสาระฯ ตรวจเวรประจำวัน และหัวหน้าระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 92) 17 พ.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการซ่อมเสริมและแก้ไขผลการเรียนระดับชั้น ม.2,3,5 และ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 84) 12 พ.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 92) 11 พ.ค. 65
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงนักเรียนฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 82) 10 พ.ค. 65
แต่งตั้งครูปฏิบติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงและหน้าที่ นิสิต นักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และนักเรียนฝึกปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 121) 10 พ.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแจกหนังสือแบบเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 149) 05 พ.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ (ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 109) 05 พ.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้นักเรียนชั้น ม.1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 66) 05 พ.ค. 65
แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 308) 03 พ.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ของสำนักงาน ก.พ. ประจำสนามสอบโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา (อ่าน 76) 28 เม.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 101) 08 เม.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียนภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.4 (อ่าน 145) 31 มี.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแจกระเบียนแสดงผลการเรียน และประกาศนียบัตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 (อ่าน 214) 28 มี.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการศึกษา) (อ่าน 208) 22 มี.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อ่าน 335) 19 มี.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการศึกษา) (อ่าน 271) 15 มี.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 249) 11 มี.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทำบุญโรงเรียนครบรอบ 64 ปี ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 266) 09 มี.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนปกติ (ฉบับแก้ไข) (อ่าน 49) 09 มี.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) (อ่าน 265) 04 มี.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ สหวิทยาเขตพุทธชินราช ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 277) 03 มี.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนรับทุนเงินบำรุงการศึกษาชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภท นักเรียน ม.3 เดิม (โควตา) (อ่าน 185) 02 มี.ค. 65
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา (อ่าน 341) 25 ก.พ. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา (อ่าน 341) 25 ก.พ. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภท ห้องเรียนปกติ (อ่าน 331) 25 ก.พ. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการทุนปั้นหมอ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 220) 22 ก.พ. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบบันทึกผลการเรียนประจำวิชา (ปพ.5) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 335) 22 ก.พ. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 331) 17 ก.พ. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการรับ-จ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 402) 15 ก.พ. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภท ห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 525) 08 ก.พ. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ ในการดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 358) 08 ก.พ. 65