คำสั่งโรงเรียนปี 2565
แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับนักเรียน (ป.ป.ช.สพฐ.น้อย) (อ่าน 20) 29 ก.ย. 65
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ (อ่าน 68) 27 ก.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานควบคุมภายในโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 32) 27 ก.ย. 65
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุประจำฝ่าย งาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ (อ่าน 61) 23 ก.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (อ่าน 50) 23 ก.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการซ่อมเสริมและแก้ไขผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 62) 20 ก.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบบันทึกผลการเรียนประจำวิชา (ปพ.5) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 65) 20 ก.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเกษียณสุขเกษมสันต์ ผูกสัมพันธ์ชาวพุทธา65 (อ่าน 146) 20 ก.ย. 65
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน PA - รองผู้อำนวยการ (อ่าน 93) 09 ก.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการรับ จ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 106) 29 ส.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (อ่าน 8) 29 ส.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการฝึกอบรมสมาชิกยุวกาชาด หลักสูตรหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด ชั้น ม.1 และ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 199) 23 ส.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัมมนา PLC คณะกรรมการบริหารวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 142) 22 ส.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 152) 19 ส.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการครูแกนนำและนักเรียนแกนนำดำเนินการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 141) 19 ส.ค. 65
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement) (อ่าน 151) 17 ส.ค. 65
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) - ผู้บริหาร (อ่าน 129) 17 ส.ค. 65
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) - ครู (อ่าน 158) 17 ส.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตรวจฟัน และตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 112) 15 ส.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันกตัญญู ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 91) 11 ส.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำในการป้องกันปัญหาสิ่งเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 143) 05 ส.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (อ่าน 130) 04 ส.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 158) 26 ก.ค. 65