คำสั่งโรงเรียนปี 2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ (อ่าน 183) 26 ธ.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 (อ่าน 199) 22 ธ.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 182) 21 ธ.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (อ่าน 10) 20 ธ.ค. 65
แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการสวดมนต์และลงนามถวายพระพร (อ่าน 198) 19 ธ.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ คัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนระดับชั้น ม.1-6 (อ่าน 175) 15 ธ.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร (อ่าน 183) 13 ธ.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและผู้นำยุวกาชาดปฏิบัติหน้าที่เข้าค่ายพักแรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 244) 13 ธ.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.พลอต (พิษณุโลก กลุ่ม 1) (อ่าน 1681) 09 ธ.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (ICT Camp) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.1 และ 6.1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 184) 08 ธ.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเดินทางไกลและการชุมนุมรอบกองไฟ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและผู้นำยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 271) 08 ธ.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการประกอบพิธีเข้าประจำหมู่และรับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด ประจำปี 2565 (อ่าน 140) 07 ธ.ค. 65
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยง นักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 127) 07 ธ.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (ค่ายวิทยาศาสตร์) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.1 และ 5.1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 163) 01 ธ.ค. 65
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงและหน้าที่นักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 153) 30 พ.ย. 65
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารพี่เลี้ยง นักศึกษาเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 149) 30 พ.ย. 65
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารพี่เลี้ยง นักศึกษาเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 141) 30 พ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันกตัญญู(วันพ่อแห่งชาติ) ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 134) 29 พ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 121) 29 พ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคากลาง คณะกรรมการดำเนินการขาย (อ่าน 102) 28 พ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง (อ่าน 126) 28 พ.ย. 65
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่การสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 142) 28 พ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี "ค่ายห้องเรียนพิเศษสัญจร BDC Camp" ครั้งที่ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 113) 28 พ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2565 (อ่าน 170) 24 พ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการแต่งหน้าเพื่อการแสดง ประจำปี 2565 (อ่าน 144) 24 พ.ย. 65
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุประจำฝ่าย งาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ (เพิ่มเติม) และยกเลิกคำสั่งที่ 177/2565 (อ่าน 147) 23 พ.ย. 65
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ควบคุมนักเรียนติว TGAT ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 182) 21 พ.ย. 65
แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือและผู้นำกลุ่มยุวกาชาดปฏิบัติหน้าที่เข้าค่ายพักแรมและทัศนศึกษานอกสถานที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) (อ่าน 250) 21 พ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนนำ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 198) 17 พ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนรับทุนมูลนิธิยุวพัฒน์ ประจำปี 2565 (อ่าน 166) 16 พ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษเรียนเสริมเติมความรู้ (อ่าน 189) 15 พ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม พิธีมอบเข็มตราสัญลักษณืโรงเรียน (อ่าน 191) 15 พ.ย. 65
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยง นักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 225) 14 พ.ย. 65
แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือและผู้นำกลุ่มยุวกาชาดปฏิบัติหน้าที่เข้าค่ายพักแรมและทัศนศึกษานอกสถานที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 417) 11 พ.ย. 65
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 273) 10 พ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบธรรมสนามหลวง แผนกธรรมศึกษา ประจำปี 2565 (อ่าน 363) 09 พ.ย. 65
แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 210) 09 พ.ย. 65
แต่งตั้งผู้บังคับบัญชา และคณะกรรมการดำเนินงาน ยุวกาชาด ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 190) 09 พ.ย. 65
แต่งตั้งครูเวรปฏิบัติหน้าที่ทุกกลุ่มสาระฯ ตรวจเวรประจำวัน และหัวหน้าระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 261) 09 พ.ย. 65
แต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 327) 09 พ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานโรงเรียนคุณธรรม (อ่าน 185) 08 พ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพรถก่อนเดินทางการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 189) 08 พ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพรถก่อนเดินทางการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 130) 08 พ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) (อ่าน 165) 07 พ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สมัครเข้าศึกษาในสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2566 (การรับนักเรียนจากการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)) (อ่าน 187) 07 พ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 347) 04 พ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรณรงค์บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 166) 03 พ.ย. 65
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงและหน้าที่ นิสิต นักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และนักเรียนฝึกปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 240) 03 พ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการซ่อมเสริมและแก้ไขผลการเรียน ระดับชั้นมธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 196) 02 พ.ย. 65
แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (แก้ไขเพิ่มเติม) และยกเลิกคำสั่งที่ 298/2565 (อ่าน 366) 02 พ.ย. 65