คำสั่งไปราชการปี 2564
๒๔/๒๕๖๔ พา น.ร.ศึกษาและฝึกปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ ณ ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม [ครูพยอมและคณะ] (อ่าน 20) 19 ก.พ. 64
๒๑/๒๕๖๔ เป็นวิทยากรกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น ณ ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี[ครูลัลนาและคณะ] (อ่าน 15) 19 ก.พ. 64
๑๒/๒๕๖๔ พา น.ร.ร่วมแข่งขันตอบปัญหา ณ ม.นเรศวร [ครูปทุมรัตน์] (อ่าน 43) 03 ก.พ. 64
๖/๒๕๖๔ ประชุมการพัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการศึกษา ณ ร.ร.อุตรดิตถ์ดรุณี [ผอ.] (อ่าน 81) 27 ม.ค. 64
๕/๒๕๖๔ อบรมโครงการความร่วมมือกับ ร.ร.เครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการ ฯ ณ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุ (อ่าน 88) 25 ม.ค. 64