คำสั่งโรงเรียนปี 2564
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ควบคุมนักเรียนติว GAT PAT และ ติว O-NET ม.6 (อ่าน 19) 23 ก.พ. 64
คณะกรรมการดำเนินการรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 39) 23 ก.พ. 64
คณะกรรมการดำเนินการเรียนซ้ำในรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ (0,ร,มส,มผ) ภาคเรียนที่ 2/2563 (อ่าน 27) 18 ก.พ. 64
คณะกรรมการดำเนินการสอบธรรมสนามหลวง แผนกธรรมศึกษา ประจำปี 2563 (อ่าน 71) 16 ก.พ. 64
คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตพิชิตคอร์รัปชัน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 81) 10 ก.พ. 64
คณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 39) 09 ก.พ. 64
คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมค่ายนักเรียนห้องเรียนพิเศษ "Academic BDC Camp" (อ่าน 80) 04 ก.พ. 64
คณะกรรมการดำเนินการสวนสนามยุวกาชาดเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2564 (อ่าน 75) 02 ก.พ. 64
คณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 92) 01 ก.พ. 64
คณะกรรมการจำหน่ายนักเรียน (อ่าน 76) 29 ม.ค. 64
คณะกรรมการดำเนินการคัดกรองความสามารถในการอ่านเขียนของนักเรียน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2563 (อ่าน 176) 27 ม.ค. 64
คณะกรรมการดำเนินการรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบและเตรียมความพร้อมประเมินศูนย์การเรียนรู้ฯ (อ่าน 129) 26 ม.ค. 64
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(กลางวัน-กลางคืน) ประจำเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2564 (อ่าน 141) 20 ม.ค. 64