คำสั่งโรงเรียนปี 2564
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา (อ่าน 728) 29 ธ.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันคริสต์มาส ในรูปแบบ online ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 751) 23 ธ.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานโรงเรียนคุณธรรม (อ่าน 886) 22 ธ.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานโรงเรียนคุณธรรม (อ่าน 1133) 22 ธ.ค. 64
คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา (อ่าน 570) 14 ธ.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการ การประชุมผู้ปกครองนักเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 922) 09 ธ.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้ออินเทอร์เน็ตซิมสำหรับนักเรียน (อ่าน 548) 08 ธ.ค. 64
คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2564 ประจำสนามสอบโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา (อ่าน 927) 03 ธ.ค. 64
คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 529) 02 ธ.ค. 64
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่สารวัตนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 582) 02 ธ.ค. 64
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่สอนซ่อมเสริมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 475) 02 ธ.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และกำหนดราคากลาง สำหรับการจัดซื้ออินเทอร์เน็ตซิมสำหรับนักเรียน (อ่าน 604) 02 ธ.ค. 64
คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ติวฟิตพิชิต TCAS'65 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 619) 02 ธ.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทำแผงตาข่ายกันนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (อ่าน 395) 02 ธ.ค. 64
คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 609) 01 ธ.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างเหมาสร้างห้องน้ำ (อ่าน 463) 01 ธ.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคากลาง คณะกรรมการดำเนินการขาย (อ่าน 328) 26 พ.ย. 64
แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) (อ่าน 421) 25 พ.ย. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 410) 25 พ.ย. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ (ค่าอุปกรณ์การเรียน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 878) 25 พ.ย. 64
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อ่าน 365) 25 พ.ย. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน รายการปริมาณงานและราคา และกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทำแผงตาข่ายกันนก (อ่าน 494) 19 พ.ย. 64
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงและหน้าที่นิสิต/นักศึกษาฯภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 469) 18 พ.ย. 64
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 518) 17 พ.ย. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามมาตรการและแนวทางเตรียมความพร้อมฯภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 497) 16 พ.ย. 64
แต่งตั้งข้าราชการครูฯปฏิบัติหน้าที่การสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 72) 16 พ.ย. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง (อ่าน 514) 16 พ.ย. 64
แนวทางการช่วยเหลือค่าให้จ่ายเงินบำรุงการศึกษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 478) 15 พ.ย. 64
แต่งตั้งผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำฯ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 64 (อ่าน 376) 15 พ.ย. 64
แต่งตั้งผู้บังคับบัญชากิจกรรมลูกเสือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 220) 14 พ.ย. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 121) 14 พ.ย. 64
แต่งตั้งผู้บังคับบัญชากิจกรรมยุวกาชาด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 187) 14 พ.ย. 64
แต่งตั้งกรรมการซ่อมเสริมและแก้ไขผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 444) 12 พ.ย. 64
การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครู ปีงบประมาณ 2565 ( 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565) (อ่าน 356) 12 พ.ย. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 524) 09 พ.ย. 64
แต่งตั้งครูปฎิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาสังเกตการณ์ฯ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 436) 08 พ.ย. 64
การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครู ปีงบประมาณ 2565 (1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565) (อ่าน 535) 05 พ.ย. 64
แต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 706) 05 พ.ย. 64
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ (เพิ่มเติม พ.ย. 64 - ม.ค. 65) (อ่าน 660) 05 พ.ย. 64
แต่งตั้งครูเวรปฏิบัติหน้าที่ทุกกลุ่มสาระฯ ตรวจเวรประจำวัน และหัวหน้าระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 193) 04 พ.ย. 64
แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 887) 29 ต.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ "ข้อตกลงการพัฒนางาน" (Performance Agreement : PA) (อ่าน 550) 28 ต.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียนเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 438) 25 ต.ค. 64
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 428) 25 ต.ค. 64
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 418) 25 ต.ค. 64
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงนิสิตเข้ารับฝึกงาน (ในตำแหน่งครูผู้ช่วยสอน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 392) 25 ต.ค. 64
แต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (กลางวัน-กลางคืน) ประจำเดือน ตุลาคม 2564 - มกราคม 2565 (อ่าน 564) 18 ต.ค. 64
คณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียนเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 498) 07 ต.ค. 64
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มกราคม 2565 (อ่าน 646) 27 ก.ย. 64
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (อ่าน 463) 16 ก.ย. 64