คำสั่งโรงเรียนปี 2564
คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 20) 29 พ.ย. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคากลาง คณะกรรมการดำเนินการขาย (อ่าน 15) 26 พ.ย. 64
แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) (อ่าน 62) 25 พ.ย. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 30) 25 พ.ย. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ (ค่าอุปกรณ์การเรียน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 41) 25 พ.ย. 64
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อ่าน 29) 25 พ.ย. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน รายการปริมาณงานและราคา และกำหนดราคากลาง ฯ (อ่าน 52) 19 พ.ย. 64
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงและหน้าที่นิสิต/นักศึกษาฯภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 91) 18 พ.ย. 64
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 75) 17 พ.ย. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามมาตรการและแนวทางเตรียมความพร้อมฯภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 81) 16 พ.ย. 64
แต่งตั้งข้าราชการครูฯปฏิบัติหน้าที่การสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 31) 16 พ.ย. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง (อ่าน 67) 16 พ.ย. 64
แนวทางการช่วยเหลือค่าให้จ่ายเงินบำรุงการศึกษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 53) 15 พ.ย. 64
แต่งตั้งผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำฯ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 64 (อ่าน 56) 15 พ.ย. 64
แต่งตั้งผู้บังคับบัญชากิจกรรมลูกเสือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 10) 14 พ.ย. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 6) 14 พ.ย. 64
แต่งตั้งผู้บังคับบัญชากิจกรรมยุวกาชาด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 9) 14 พ.ย. 64
แต่งตั้งกรรมการซ่อมเสริมและแก้ไขผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 52) 12 พ.ย. 64
การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครู ปีงบประมาณ 2565 ( 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565) (อ่าน 75) 12 พ.ย. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 70) 09 พ.ย. 64
แต่งตั้งครูปฎิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาสังเกตการณ์ฯ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 59) 08 พ.ย. 64
การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครู ปีงบประมาณ 2565 (1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565) (อ่าน 155) 05 พ.ย. 64
แต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 178) 05 พ.ย. 64
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ (เพิ่มเติม พ.ย. 64 - ม.ค. 65) (อ่าน 131) 05 พ.ย. 64
แต่งตั้งครูเวรปฏิบัติหน้าที่ทุกกลุ่มสาระฯ ตรวจเวรประจำวัน และหัวหน้าระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 15) 04 พ.ย. 64
แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 289) 29 ต.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ "ข้อตกลงการพัฒนางาน" (Performance Agreement : PA) (อ่าน 157) 28 ต.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียนเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 124) 25 ต.ค. 64
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 134) 25 ต.ค. 64
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 99) 25 ต.ค. 64
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงนิสิตเข้ารับฝึกงาน (ในตำแหน่งครูผู้ช่วยสอน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 93) 25 ต.ค. 64
แต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (กลางวัน-กลางคืน) ประจำเดือน ตุลาคม 2564 - มกราคม 2565 (อ่าน 135) 18 ต.ค. 64
คณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียนเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 181) 07 ต.ค. 64
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มกราคม 2565 (อ่าน 267) 27 ก.ย. 64
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (อ่าน 118) 16 ก.ย. 64
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 88) 14 ก.ย. 64
คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 110) 13 ก.ย. 64
คณะกรรมการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 304) 03 ก.ย. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 69) 02 ก.ย. 64
คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมอบรมนักเรียนตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษารูปแบบ online ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 63) 27 ส.ค. 64