คำสั่งไปราชการปี 2563
๓๓๑/๒๕๖๓ นำน.ร.แกนนำเศรษฐกิจพอเพียงศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พระราชวังจันทร์ [ครูสุดารัตน์และคณะ] (อ่าน 288) 24 ธ.ค. 63
๓๓๒/๒๕๖๓ ติดต่อสถานที่จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ณ จ.สุโขทัย และ พิษณุโลก[ครูนิรุจและคณะ] (อ่าน 329) 24 ธ.ค. 63
๓๒๗/๒๕๖๓ อบรมและร่วมประกวดสุดยอดครูต้นแบบด้านการอ่านทำนองเสนาะและการขับเสภา ณ จ.นครนายก[ครูจิตฐิชา] (อ่าน 268) 24 ธ.ค. 63
๓๓๐/๒๕๖๓ เข้าร่วมโครงการศิลปินแห่งชาติ ฯ ณ ม.นเรศวร[ครูลักษณา] (อ่าน 267) 22 ธ.ค. 63
๓๒๓/๒๕๖๓ ประชุมคัดเลือกข้อสอบ เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ณ สพม.๓๙ [ครูจิตฐิชาและคณะ] (อ่าน 253) 21 ธ.ค. 63
๓๒๒/๒๕๖๓ ร่วมโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ ณ ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม[ครูจุฑาทิพย์] (อ่าน 268) 21 ธ.ค. 63
๓๑๓/๒๕๖๓ ร่วมโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ ร.ร.ท่าทองพิทยาคม [ครูนิรุจ] (อ่าน 292) 17 ธ.ค. 63
๒๙๖/๒๕๖๓ ประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ณ จ.อุบลราชธานี[รองฯโสพิศและคณะ] (อ่าน 359) 07 ธ.ค. 63
๒๙๗/๒๕๖๓ พนักงานขับรถผู้บริหารไปประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ณ จ.อุบลราชธานี [สิท (อ่าน 214) 07 ธ.ค. 63
๒๙๕/๒๕๖๓ ประชุมเตรียมสอบภาคทฤษฎี น.ศ.ท. ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ[ครูพันธพงษ์] (อ่าน 206) 07 ธ.ค. 63
๒๙๔/๒๕๖๓ สภานักเรียนไปศึกษาดูงาน จ.ชลบุรี[รองฯบุญญาฤทธิ์และคณะ] (อ่าน 214) 07 ธ.ค. 63
๒๙๓/๒๕๖๓ เป็นกรรมการการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ณ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก [ครูจิตฐิชา] (อ่าน 227) 02 ธ.ค. 63
๒๘๒/๒๕๖๓ เข้าร่วมแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ณ จ.เพชรบูรณ์ [ครูปฏิวัติและครูปรียนุช] (อ่าน 217) 01 ธ.ค. 63
๒๘๔/๒๕๖๓ อบรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ณ ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย[ครูนิกรและครูสุภัคฉวี] (อ่าน 210) 30 พ.ย. 63
๒๗๘/๒๕๖๓ ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และ ผบ.ยุวกาชาด ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ "ผิน แจ่มวิชาสอน" [ครูนิ (อ่าน 285) 20 พ.ย. 63
๒๗๙/๒๕๖๓ พา นศท.ไปฝึกยิงปืน ณ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ [ครูพันธพงษ์และครูพนัชกร] (อ่าน 196) 18 พ.ย. 63
๒๗๗/๒๕๖๓ อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ร.ร.ท่าทองพิทยาค (อ่าน 246) 13 พ.ย. 63
๒๗๖/๒๕๖๓ ศึกษาดูงาน จ.น่าน [กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน] (อ่าน 215) 13 พ.ย. 63
๒๗๔/๒๕๖๓ ประชุมครูแนะแนวสัญจร ณ ม.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย[ครูจิณห์ญภัคและครูกนกพร] (อ่าน 203) 11 พ.ย. 63
๒๗๓/๒๕๖๓ ร่วมสัมมนาครูแนะแนว ณ โรงแรมดิอิมพีเรียลโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นฯ[ครูสันติพร] (อ่าน 212) 10 พ.ย. 63
๒๗๑/๒๕๖๓ ประชุมงานสานพลังเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ณ โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว [ครูจุฑาทิพย์] (อ่าน 200) 10 พ.ย. 63
๒๗๐/๒๕๖๓ พนักงานขับรถไปร่วมแสดงความยินดีกับตำแหน่ง ผอ.สพม. เขต ๓๔ ณ จ.เชียงใหม่[สิทธิชัย] (อ่าน 202) 06 พ.ย. 63
๒๖๖/๒๕๖๓ พา น.ร.เข้าร่วมประกวดประดิษฐ์กระทง ณ สวนชมน่าน [ครูอโณฌาและคณะ] (อ่าน 201) 29 ต.ค. 63
๒๖๒/๒๕๖๓ พา น.ร.เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิฃาการด้านรัฐศาสตร์ ณ ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม[ครูปทุมรัตน์และครู (อ่าน 192) 22 ต.ค. 63
๒๕๘/๒๕๖๓ รายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่ง รอง ผอ. ณ ศึกษาธิการ จ.พิษณุโลก[ครูสุรเชษฐ์] (อ่าน 230) 20 ต.ค. 63
๒๕๖/๒๕๖๓ ร่วมพิธีเปิดการฝึก และพิธีไหว้ครู นศท. ณ ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม[ครูพันธพงษ์และครูพนัชกร] (อ่าน 283) 16 ต.ค. 63
๒๔๙/๒๕๖๓ พา น.ร.ร่วมโครงการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสู่การเป็นเด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ ๒๑ ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเ (อ่าน 207) 12 ต.ค. 63
๒๔๗/๒๕๖๓ พนักงานขับรถไปราชการ ณ จังหวัดลำปาง [นายสิทธิชัย] (อ่าน 220) 07 ต.ค. 63
๒๔๕/๒๕๖๓ ศึกษาดูงาน ณ ร.ร.เมืองเชลียง จังหวัดสุโขทัย [ฝ่ายบริหารงานวิชาการและคณะ] (อ่าน 256) 06 ต.ค. 63
๒๔๔/๒๕๖๓ ประชุมเตรียมความพร้อมประเมินศูนย์ฯ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ร.ร.นครบางยางพิทยาคม [ครูโชต (อ่าน 240) 06 ต.ค. 63
๒๓๙/๒๕๖๓ พา น.ร.เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบริดจ์ ณ สมาคมราชกรีฑาสโมสร กรุงเทพฯ[ครูอำพร] (อ่าน 248) 30 ก.ย. 63
๒๓๗/๒๕๖๓ ประชุมเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ณ ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี[ครูดารารัตน์และครูวร (อ่าน 268) 30 ก.ย. 63
๒๓๔/๒๕๖๓ นำเสนอผลงานโครงการโรงเรียนสุจริต ณ จังหวัดเชียงใหม่ [ครูครูวลัยพรและครูสุทธิดา] (อ่าน 263) 25 ก.ย. 63
๒๓๓/๒๕๖๓ นำเสนอผลงานโครงการโรงเรียนสุจริต ณ จังหวัดเชียงใหม่ [ครูภารณีและคณะ] (อ่าน 271) 25 ก.ย. 63
๒๓๒/๒๕๖๓ ประชุมโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม ณ โรงแรมเรือนแพ [ครูจิณห์ญภัค] (อ่าน 246) 23 ก.ย. 63
๒๒๖/๒๕๖๓ พา น.ร.เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ณ สนามกีฬา จ.พิษณุโลก[ครูอำพรและคณะ] (อ่าน 260) 18 ก.ย. 63
๒๒๕/๒๕๖๓ ศึกษาดูงานและทัศนศึกษา จ.เพชรบูรณ์ [คณะครู ร.ร.พุทธชินราชพิทยา] (อ่าน 320) 18 ก.ย. 63
๒๑๗/๒๕๖๓ ประชุมการพัฒนาบุคลากรด้านการวัดและประเมินผล ฯ ณ สพม.๓๙ [ครูเจียรนัย] (อ่าน 245) 18 ก.ย. 63
๒๒๒/๒๕๖๓ ร่วมกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี[ครูสุรภาและครูณ (อ่าน 272) 10 ก.ย. 63
๒๒๐/๒๕๖๓ อบรมเชิงปฏิบัติการฯ ครูแนะแนว ณ ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี [ครูจิณห์ญภัค] (อ่าน 243) 10 ก.ย. 63