คำสั่งโรงเรียนปี 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม "Big Cleaning Day" (อ่าน 1553) 17 มิ.ย. 64
คณะกรรมการนิเทศภายใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1005) 10 มี.ค. 64
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยง และหน้าที่นิสิต นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ภาคเรียนที่ 2/2563 (อ่าน 820) 18 ม.ค. 64
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 2357) 18 ม.ค. 64
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู(สังเกตการสอน) ภาคเรียนที่ 2/256 (อ่าน 1182) 18 ม.ค. 64
คณะกรรมการดำเนินการซ่อมแซมและแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 880) 14 ม.ค. 64
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ กมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2564 (อ่าน 963) 13 ม.ค. 64
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกว (อ่าน 940) 08 ม.ค. 64
คณะกรรมการประเมินราคากลาง คณะกรรมการดำเนินการขาย (อ่าน 817) 23 ธ.ค. 63
คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง (อ่าน 798) 23 ธ.ค. 63
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 813) 23 ธ.ค. 63
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 732) 23 ธ.ค. 63
คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา (อ่าน 566) 23 ธ.ค. 63
คณะกรรมการดำเนินการสอบธรรมสนามหลวง แผนกธรรมศึกษา ประจำปี 2563 (อ่าน 747) 21 ธ.ค. 63
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้นำยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 803) 21 ธ.ค. 63
คณะกรรมการดำเนินงานการนำเสนอโครงงานคุณธรรม (Best Practice) ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 881) 21 ธ.ค. 63
คณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 535) 18 ธ.ค. 63
คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 757) 18 ธ.ค. 63
คณะกรรมการดำเนินงานตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 632) 09 ธ.ค. 63
แต่งตั้งข้าราชการครูควบคุมนักเรียน เรียนเสริมวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 670) 09 ธ.ค. 63
แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน (อ่าน 6381) 09 ธ.ค. 63
คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Active Learning) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 856) 08 ธ.ค. 63
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่สอนเสริมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 717) 08 ธ.ค. 63
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่สอนซ่อมเสริมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 636) 07 ธ.ค. 63
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ (พิเศษ) (อ่าน 628) 04 ธ.ค. 63
คณะกรรมการดำเนินงานการตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 654) 02 ธ.ค. 63
คณะกรรมการดำเนินงานรณรงค์บริจาคโลหิต ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 572) 02 ธ.ค. 63
คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันกตัญญู (วันพ่อแห่งชาติ) ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 736) 02 ธ.ค. 63
คณะกรรมการดำเนินการซ่อมเสริมและแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 585) 01 ธ.ค. 63
แต่งตั้งครูเวรปฏิบัติหน้าที่ทุกกลุ่มสาระฯ ตรวจเวรประจำวัน และหัวหน้าระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีก (อ่าน 663) 01 ธ.ค. 63
แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 636) 01 ธ.ค. 63
แต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่การสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 192) 30 พ.ย. 63
แต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 202) 26 พ.ย. 63
คณะกรรมการดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมครูแกนนำและนักเรียนแกนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 972) 11 พ.ย. 63
คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ หนอนน้อยฝึกอ่านเขียน (อ่าน 644) 11 พ.ย. 63
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ (พิเศษ) (อ่าน 720) 06 พ.ย. 63
คณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 210) 29 ต.ค. 63
คณะกรรมการ ครูแกนนำและนักเรียนแกนนำดำเนินการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 764) 28 ต.ค. 63
คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศัก (อ่าน 800) 20 ต.ค. 63
คณะกรรมการประกอบพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปี 2563 (อ่าน 718) 20 ต.ค. 63
คณะกรรมการจัดทำแบบบันทึกผลการเรียนประจำวิชา (ปพ.5) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 680) 20 ต.ค. 63
คระกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะ 3 ภาษา BDC Battle of the Brains 2020 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 650) 20 ต.ค. 63
คณะกรรมการรับ - จ่ายทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (อ่าน 703) 16 ต.ค. 63
แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) (อ่าน 624) 16 ต.ค. 63
แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินในโรงเรียน (อ่าน 2555) 15 ต.ค. 63
คณะกรรมการ โครงการประกวดโรงเรียนต้นแบบการประกันภัย ในหัวข้อโครงการ "SMART INSURANCE PUTTHA MODEL" ปี (อ่าน 520) 14 ต.ค. 63
คณะกรรมการดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 907) 12 ต.ค. 63
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม) (อ่าน 642) 08 ต.ค. 63
คณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 636) 05 ต.ค. 63
คณะกรรมการดำเนินการเรียนซ้ำในรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ (0, ร, มส, มผ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึ (อ่าน 599) 25 ก.ย. 63