คำสั่งโรงเรียนปี 2562
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 107) 04 เม.ย. 62
๐๘๘ / ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว [บริหารงบประมาณและบุคคล] (อ่าน 109) 21 มี.ค. 62
๐๘๔ / ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูอัตราจ้าง [บริหารงบประมาณและบุคคล] (อ่าน 136) 13 มี.ค. 62
๐๗๖ / ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทำบุญโรงเรียนประจำปี 2562 [บริหารทั่วไป] (อ่าน 167) 27 ก.พ. 62
๐๖๖ / ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปี 2562 [วิชาการ] (อ่าน 444) 22 ก.พ. 62
๐๖๕ / ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการอ่าน การเขียน ของนักเรียนชั้น ม. 1–3 [วิชาการ] (อ่าน 223) 20 ก.พ. 62
๐๖๒ / ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะครูและนักเรียนร่วมพิธีเวียนเทียน วันมาฆบูชา [บริหารงานทั่วไป] (อ่าน 148) 18 ก.พ. 62
๐๕๙ / ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห่ฯ [วิชาการ] (อ่าน 147) 18 ก.พ. 62
๐๖๐ / ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแบบบันทึกผลการเรียนประจําวิชา (ปพ.5) [วิชาการ] (อ่าน 107) 18 ก.พ. 62
๐๕๐ / ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 [วิชาการ] (อ่าน 144) 18 ก.พ. 62
๐๔๙ / ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 [วิชาการ] (อ่าน 392) 13 ก.พ. 62
๐๔๕ / ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปี 2562 [วิชาการ] (อ่าน 405) 08 ก.พ. 62
๐๒๘ / ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ควบคุมนักเรียนติว GAT , PAT และติวโอเนต [วิชาการ] (อ่าน 138) 08 ก.พ. 62
๐๔๑ / ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ "งานสมโภชพระพุทธชินราช 2562" [บริหารทั่วไป] เพิ่มเติม (อ่าน 213) 04 ก.พ. 62
๐๔๒ / ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2561 [กิจการนักเรียน] (อ่าน 280) 04 ก.พ. 62
๐๔๔ / ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ "ค่าย STEM Education" [วิชาการ] (อ่าน 187) 04 ก.พ. 62
๐๓๙ / ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ คุณธรรมนำชีวิต เชิดชูชาติศาสตร์กษัตริย์ [กิจการนักเรียน] (อ่าน 162) 30 ม.ค. 62
๐๓๗ / ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ "งานสมโภชพระพุทธชินราช 2562" [บริหารทั่วไป] (อ่าน 339) 30 ม.ค. 62
๐๒๒ / ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "๖๐ ปีคืนสู่เหย้าชาวเหลือง-แดง " [บริหารทั่วไป] (อ่าน 262) 21 ม.ค. 62
๐๒๔ / ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ก.พ.62-พ.ค.62 [กิจการนักเรียน] (อ่าน 293) 15 ม.ค. 62
๐๐๖ / ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเรียนซ้ําในรายวิชาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ (0, ร, มส) [วิชาการ] (อ่าน 196) 14 ม.ค. 62