คำสั่งโรงเรียนปี 2562
[บริหารกิจการนักเรียน] คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ (แก้ไขเพิ่มเติม (อ่าน 25) 16 ต.ค. 62
[บริหารกิจการนักเรียน] แต่งตั้งครูเวรปฏิบัติหน้าที่ทุกกลุ่มสาระฯ ตรวจเวรประจำวัน และหัวหน้าระดับชั้น (อ่าน 4) 16 ต.ค. 62
[งบประมาณ] แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ่าน 123) 03 ต.ค. 62
[วิชาการ] คณะกรรมการดำเนินโครงการ "ห้องเรียนน่าอยู่ เรียนรู้ก้าวไกล" ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 13) 25 ก.ย. 62
[วิชาการ] คณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ฉบับแก้ไข) (อ่าน 18) 16 ก.ย. 62
[บริหารกิจการนักเรียน] แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ (อ่าน 243) 11 ก.ย. 62
[วิชาการ]คณะกรรมการดำเนินงานรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (อ่าน 179) 11 ก.ย. 62
[บริหารทั่วไป] คณะกรรมการงาน " งานเกษียณสุข ผูกสัมพันธ์ มุทิตา 62 " (อ่าน 278) 05 ก.ย. 62
[วิชาการ] คณะกรรมการจัดทำแบบบันทึกผลการเรียนประจำวิชา (ปพ.5) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 210) 03 ก.ย. 62
[วิชาการ] คณะกรรมการดำเนินการจัดงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 256 (อ่าน 296) 03 ก.ย. 62
[วิชาการ] คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562  (อ่าน 181) 18 ส.ค. 62
[บริหารกิจการนักเรียน] คณะกรรมการรณรงค์งดเหล้าครบพรรษา โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ปี 2562 (อ่าน 170) 13 ส.ค. 62
[วิชาการ] คณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 127) 09 ส.ค. 62
[วิชาการ] คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 143) 09 ส.ค. 62
[บริหารทั่วไป] คณะกรรมการดำเนินงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (อ่าน 163) 07 ส.ค. 62
[กิจการนักเรียน] พิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียน ประจำปี 2562 (อ่าน 185) 05 ส.ค. 62
[วิชาการ] คณะกรรมการประกอบพิธีเข้าประจำหมู่และรับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด ประจำปี 2562 (อ่าน 151) 05 ส.ค. 62
[วิชาการ] คณะกรรมการดำเนินการเรียนซ้ำในรายวิชาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 153) 24 ก.ค. 62
[วิชาการ]คณะกรรมการกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 (อ่าน 137) 24 ก.ค. 62
[วิชาการ] คณะกรรมการประเมินอ่านคิด วิเคราะห์ เขียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 181) 24 ก.ค. 62
[กิจการนักเรียน] คณะกรรมการกิจกรรมวันกตัญญู ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 166) 23 ก.ค. 62
[บริหารทั่วไป] คณะกรรมการกิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" (อ่าน 123) 23 ก.ค. 62
[บริหารทั่วไป] คณะกรรมการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (อ่าน 180) 23 ก.ค. 62
[บริหารกิจการนักเรียน] คณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 113) 22 ก.ค. 62
[บริหารทั่วไป] คณะกรรมการจัดกิจกรรมถวายเทียนวันเข้าพรรษาและเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562 (อ่าน 200) 10 ก.ค. 62
[วิชาการ] คณะกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 251) 09 ก.ค. 62
[วิชาการ] คณะกรรมการดําเนินการสอบข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 206) 07 ก.ค. 62
[วิชาการ]คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสร (อ่าน 171) 05 ก.ค. 62
[วิชาการ] คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ครั้งที่ 60 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 246) 04 ก.ค. 62
[กิจการนักเรียน] คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 183) 01 ก.ค. 62
[บริหารทั่วไป] คณะกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 224) 29 มิ.ย. 62
[วิชาการ] คณะกรรมการคุมสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 599) 27 มิ.ย. 62
[บุคคล] แต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) (อ่าน 240) 25 มิ.ย. 62
[กิจการนักเรียน] คณะกรรมการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 189) 25 มิ.ย. 62
[วิชาการ] คณะกรรมการดําเนินการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ก.พ.) ปี 2562 (อ่าน 228) 21 มิ.ย. 62
[วิชาการ] คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1379) 21 มิ.ย. 62
[วิชาการ] ครูพี่เลี้ยง และหน้าที่นิสิต/นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 210) 17 มิ.ย. 62
[บริหารทั่วไป] คณะกรรมการดำเนินงาน วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 307) 08 มิ.ย. 62
[กิจการนักเรียน] คณะกรรมการประเมินห้องเรียนสีขาวและสถานศึกษาสีขาว ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 111) 07 มิ.ย. 62
[กิจการนักเรียน] คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 123) 07 มิ.ย. 62