คำสั่งโรงเรียนปี 2562
[วิชาการ] คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562  (อ่าน 43) 18 ส.ค. 62
[บริหารกิจการนักเรียน] คณะกรรมการรณรงค์งดเหล้าครบพรรษา โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ปี 2562 (อ่าน 53) 13 ส.ค. 62
[วิชาการ] คณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 47) 09 ส.ค. 62
[วิชาการ] คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 47) 09 ส.ค. 62
[บริหารทั่วไป] คณะกรรมการดำเนินงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (อ่าน 78) 07 ส.ค. 62
[กิจการนักเรียน] พิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียน ประจำปี 2562 (อ่าน 104) 05 ส.ค. 62
[วิชาการ] คณะกรรมการประกอบพิธีเข้าประจำหมู่และรับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด ประจำปี 2562 (อ่าน 74) 05 ส.ค. 62
[วิชาการ] คณะกรรมการดำเนินการเรียนซ้ำในรายวิชาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 81) 24 ก.ค. 62
[วิชาการ]คณะกรรมการกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 (อ่าน 77) 24 ก.ค. 62
[วิชาการ] คณะกรรมการประเมินอ่านคิด วิเคราะห์ เขียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 92) 24 ก.ค. 62
[กิจการนักเรียน] คณะกรรมการกิจกรรมวันกตัญญู ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 95) 23 ก.ค. 62
[บริหารทั่วไป] คณะกรรมการกิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" (อ่าน 59) 23 ก.ค. 62
[บริหารทั่วไป] คณะกรรมการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (อ่าน 115) 23 ก.ค. 62
[บริหารกิจการนักเรียน] คณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 55) 22 ก.ค. 62
[บริหารทั่วไป] คณะกรรมการจัดกิจกรรมถวายเทียนวันเข้าพรรษาและเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562 (อ่าน 126) 10 ก.ค. 62
[วิชาการ] คณะกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 104) 09 ก.ค. 62
[วิชาการ] คณะกรรมการดําเนินการสอบข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 136) 07 ก.ค. 62
[วิชาการ]คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสร (อ่าน 107) 05 ก.ค. 62
[วิชาการ] คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ครั้งที่ 60 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 167) 04 ก.ค. 62
[กิจการนักเรียน] คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 114) 01 ก.ค. 62
[บริหารทั่วไป] คณะกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 154) 29 มิ.ย. 62
[วิชาการ] คณะกรรมการคุมสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 463) 27 มิ.ย. 62
[บุคคล] แต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) (อ่าน 158) 25 มิ.ย. 62
[กิจการนักเรียน] คณะกรรมการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 128) 25 มิ.ย. 62
[วิชาการ] คณะกรรมการดําเนินการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ก.พ.) ปี 2562 (อ่าน 148) 21 มิ.ย. 62
[วิชาการ] คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1258) 21 มิ.ย. 62
[วิชาการ] ครูพี่เลี้ยง และหน้าที่นิสิต/นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 145) 17 มิ.ย. 62
[บริหารทั่วไป] คณะกรรมการดำเนินงาน วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 233) 08 มิ.ย. 62
[กิจการนักเรียน] คณะกรรมการประเมินห้องเรียนสีขาวและสถานศึกษาสีขาว ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 70) 07 มิ.ย. 62
[กิจการนักเรียน] คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 73) 07 มิ.ย. 62
[กิจการนักเรียน] คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่สารวัตรนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 113) 07 มิ.ย. 62
[กิจการนักเรียน] คณะทำงานห้องเรียนสีขาว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 117) 07 มิ.ย. 62
[บริหารทั่วไป] คณะกรรมการรณรงค์บริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 127) 07 มิ.ย. 62
[วิชาการ] คณะกรรมการนิเทศภายใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 199) 07 มิ.ย. 62
[กิจการนักเรียน] คณะทำงานห้องเรียนสีขาว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 111) 07 มิ.ย. 62
[กิจการนักเรียน] คณะทำงานห้องเรียนสีขาว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 153) 07 มิ.ย. 62
[กิจการนักเรียน] คณะทำงานห้องเรียนสีขาว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 114) 07 มิ.ย. 62
[กิจการนักเรียน] คณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 183) 06 มิ.ย. 62
[วิชาการ] คณะกรรมการนิเทศ นิสิต/นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 78) 06 มิ.ย. 62
[กิจการนักเรียน] คณะกรรมการประเมินผลห้องเรียนสีขาว ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 96) 06 มิ.ย. 62