คำสั่งโรงเรียนปี 2562
๐๖๖ / ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปี 2562 [วิชาการ] (อ่าน 52) 22 ก.พ. 62
๐๖๕ / ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการอ่าน การเขียน ของนักเรียนชั้น ม. 1–3 [วิชาการ] (อ่าน 48) 20 ก.พ. 62
๐๖๒ / ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะครูและนักเรียนร่วมพิธีเวียนเทียน วันมาฆบูชา [บริหารงานทั่วไป] (อ่าน 28) 18 ก.พ. 62
๐๕๙ / ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห่ฯ [วิชาการ] (อ่าน 29) 18 ก.พ. 62
๐๖๐ / ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแบบบันทึกผลการเรียนประจําวิชา (ปพ.5) [วิชาการ] (อ่าน 26) 18 ก.พ. 62
๐๕๐ / ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 [วิชาการ] (อ่าน 18) 18 ก.พ. 62
๐๔๙ / ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 [วิชาการ] (อ่าน 124) 13 ก.พ. 62
๐๔๕ / ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปี 2562 [วิชาการ] (อ่าน 248) 08 ก.พ. 62
๐๒๘ / ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ควบคุมนักเรียนติว GAT , PAT และติวโอเนต [วิชาการ] (อ่าน 54) 08 ก.พ. 62
๐๔๑ / ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ "งานสมโภชพระพุทธชินราช 2562" [บริหารทั่วไป] เพิ่มเติม (อ่าน 108) 04 ก.พ. 62
๐๔๒ / ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2561 [กิจการนักเรียน] (อ่าน 160) 04 ก.พ. 62
๐๔๔ / ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ "ค่าย STEM Education" [วิชาการ] (อ่าน 100) 04 ก.พ. 62
๐๓๙ / ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ คุณธรรมนำชีวิต เชิดชูชาติศาสตร์กษัตริย์ [กิจการนักเรียน] (อ่าน 82) 30 ม.ค. 62
๐๓๗ / ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ "งานสมโภชพระพุทธชินราช 2562" [บริหารทั่วไป] (อ่าน 237) 30 ม.ค. 62
๐๒๒ / ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "๖๐ ปีคืนสู่เหย้าชาวเหลือง-แดง " [บริหารทั่วไป] (อ่าน 172) 21 ม.ค. 62
๐๒๔ / ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ก.พ.62-พ.ค.62 [กิจการนักเรียน] (อ่าน 179) 15 ม.ค. 62
๐๐๖ / ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเรียนซ้ําในรายวิชาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ (0, ร, มส) [วิชาการ] (อ่าน 118) 14 ม.ค. 62