คำสั่งโรงเรียนปี 2562
คณะกรรมการดำเนินงานนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปทัศนศึกษา (อ่าน 48) 11 ธ.ค. 62
คณะกรรมการจัดอบรมนักเรียนแกนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 81) 06 ธ.ค. 62
[วิชาการ] ผู้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมนักเรียนติว GAT PAT และ ติว O-net ม.6 (อ่าน 87) 04 ธ.ค. 62
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ควบคุมนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ม.1 (อ่าน 106) 04 ธ.ค. 62
[บริหารทั่วไป] คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ ๙ และวันพ่อแห่งชาติ ปร (อ่าน 169) 03 ธ.ค. 62
[บริหารกิจการนักเรียน] คำสั่งกิจกรรมวันกตัญญู ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 87) 03 ธ.ค. 62
[บริหารทั่วไป] คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 (อ่าน 114) 02 ธ.ค. 62
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ควบคุมนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ม.6 (อ่าน 87) 02 ธ.ค. 62
[ฝ่ายวิชาการ]แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2562 (อ่าน 79) 30 พ.ย. 62
[บริหารวิชาการ] ครูผู้ควบคุมนักเรียน เรียนเสริมวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 69) 29 พ.ย. 62
คณะกรรมการควบคุมการสอบธรรมสนามหลวง แผนกธรรมศึกษา ประจำปี 2562 (อ่าน 89) 28 พ.ย. 62
คณะกรรมการประเมินราคากลาง คณะกรรมการดำเนินการขาย (อ่าน 72) 25 พ.ย. 62
คณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 78) 25 พ.ย. 62
[วิชาการ] คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 120) 21 พ.ย. 62
[บริหารกิจการนักเรียน] คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่สารวัตรนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (แก้ไขเพิ่มเติม) (อ่าน 114) 19 พ.ย. 62
แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 196) 15 พ.ย. 62
[วิชาการ] คณะกรรมการดำเนินงานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 186) 14 พ.ย. 62
[บุคลากร] แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 14) 13 พ.ย. 62
คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง (อ่าน 133) 12 พ.ย. 62
คณะกรรมการดำเนินงานรณรงค์บริจาคโลหิตฯ 2562 (อ่าน 114) 12 พ.ย. 62
คณะกรรมการดำเนินงานตรวจสุขภาพประจำปีครูและบุคลากรในโรงเรียน 2562 (อ่าน 86) 12 พ.ย. 62
[วิชาการ] ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้นำยุวกาชาด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (แก้ไขเพิ่มเติม) (อ่าน 143) 12 พ.ย. 62
[วิชาการ] คำสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่สอนพิเศษนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 120) 11 พ.ย. 62
[วิชาการ] คณะกรรมการนิเทศภายใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 74) 11 พ.ย. 62
[วิชาการ] คำสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่สอนซ่อมเสริมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 110) 11 พ.ย. 62
[วิชาการ] ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 122) 06 พ.ย. 62
[วิชาการ] ผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 121) 06 พ.ย. 62
[บุคคล] คณะกรรมการคัดเลือกครูอัตราจ้างสอนวิชาทัศนศิลป์ (อ่าน 154) 31 ต.ค. 62
[บริหารวิชาการ] คณะกรรมการดำเนินการซ่อมเสริมและแก้ไขผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 156) 30 ต.ค. 62
[บริหารกิจการนักเรียน] แต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำเดือนตุลาคม 2562 (อ่าน 153) 28 ต.ค. 62
[บริหารกิจการนักเรียน] คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ (แก้ไขเพิ่มเติม (อ่าน 317) 16 ต.ค. 62
[บริหารกิจการนักเรียน] แต่งตั้งครูเวรปฏิบัติหน้าที่ทุกกลุ่มสาระฯ ตรวจเวรประจำวัน และหัวหน้าระดับชั้น (อ่าน 31) 16 ต.ค. 62
[งบประมาณ] แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ่าน 307) 03 ต.ค. 62
[วิชาการ] คณะกรรมการดำเนินโครงการ "ห้องเรียนน่าอยู่ เรียนรู้ก้าวไกล" ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 28) 25 ก.ย. 62
[วิชาการ] คณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ฉบับแก้ไข) (อ่าน 33) 16 ก.ย. 62
[บริหารกิจการนักเรียน] แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ (อ่าน 382) 11 ก.ย. 62
[วิชาการ]คณะกรรมการดำเนินงานรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (อ่าน 341) 11 ก.ย. 62
[บริหารทั่วไป] คณะกรรมการงาน " งานเกษียณสุข ผูกสัมพันธ์ มุทิตา 62 " (อ่าน 412) 05 ก.ย. 62
[วิชาการ] คณะกรรมการจัดทำแบบบันทึกผลการเรียนประจำวิชา (ปพ.5) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 284) 03 ก.ย. 62
[วิชาการ] คณะกรรมการดำเนินการจัดงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 256 (อ่าน 392) 03 ก.ย. 62