คำสั่งโรงเรียนปี 2562
[วิชาการ] ครูพี่เลี้ยง และหน้าที่นิสิต/นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 30) 17 มิ.ย. 62
[บริหารทั่วไป] คณะกรรมการดำเนินงาน วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 140) 08 มิ.ย. 62
[วิชาการ] คณะกรรมการนิเทศภายใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 77) 07 มิ.ย. 62
[กิจการนักเรียน] คณะทำงานห้องเรียนสีขาว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 49) 07 มิ.ย. 62
[กิจการนักเรียน] คณะทำงานห้องเรียนสีขาว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 45) 07 มิ.ย. 62
[กิจการนักเรียน] คณะทำงานห้องเรียนสีขาว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 44) 07 มิ.ย. 62
[กิจการนักเรียน] คณะกรรมการประเมินห้องเรียนสีขาวและสถานศึกษาสีขาว ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 13) 07 มิ.ย. 62
[กิจการนักเรียน] คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 22) 07 มิ.ย. 62
[กิจการนักเรียน] คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่สารวัตรนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 38) 07 มิ.ย. 62
[บริหารทั่วไป] คณะกรรมการรณรงค์บริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 53) 07 มิ.ย. 62
[กิจการนักเรียน] คณะทำงานห้องเรียนสีขาว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 47) 07 มิ.ย. 62
[กิจการนักเรียน] คณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 94) 06 มิ.ย. 62
[วิชาการ] คณะกรรมการนิเทศ นิสิต/นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 23) 06 มิ.ย. 62
[กิจการนักเรียน] คณะกรรมการประเมินผลห้องเรียนสีขาว ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 29) 06 มิ.ย. 62
[บุคคล] แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (กลางคืน) (อ่าน 39) 30 พ.ค. 62
[บริหารทั่วไป] ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ ประจำปี 2562 จ.พิษณุโลก (อ่าน 63) 30 พ.ค. 62
[บริหารทั่วไป] กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรพิมลลักษณ พระบรมราชินี (อ่าน 75) 28 พ.ค. 62
[กิจการนักเรียน] คำสั่งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 114) 24 พ.ค. 62
[กิจการนักเรียน] แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 102) 24 พ.ค. 62
[กิจการนักเรียน] แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 14) 24 พ.ค. 62
[กิจการนักเรียน] โครงการอบรมจริยธรรมค่ายพุทธบุตรโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 138) 24 พ.ค. 62
[วิชาการ] แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 75) 24 พ.ค. 62
[วิชาการ] คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปี 2562 (อ่าน 173) 17 พ.ค. 62
[วิชาการ] คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ ผู้นำยุวกาชาด ภาคเรียนที่ 1 ปี 2562 (อ่าน 111) 17 พ.ค. 62
[วิชาการ] คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ภาคเรียนที่ 1 ปี 2562 (อ่าน 160) 17 พ.ค. 62
[วิชาการ] แต่งตั้งคณะกรรมการซ่อมเสริมและแก้ไขผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปี 2562 (อ่าน 88) 16 พ.ค. 62
[บริหารทั่วไป] แต่งตั้งคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 (อ่าน 70) 15 พ.ค. 62
[วิชาการ] แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 361) 11 พ.ค. 62
[กิจการนักเรียน] ทบทวนการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 187) 10 พ.ค. 62
[บุคคล] แต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 477) 08 พ.ค. 62
[วิชาการ] แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปี 2562 (อ่าน 166) 05 พ.ค. 62
[บุคคล] แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาสังคมศึกษา (อ่าน 95) 05 พ.ค. 62
[วิชาการ] แต่งตั้งคณะกรรมการปรับพื้นฐานความรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี 2562 (อ่าน 268) 04 เม.ย. 62
๐๘๘ / ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว [บริหารงบประมาณและบุคคล] (อ่าน 221) 21 มี.ค. 62
๐๘๔ / ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูอัตราจ้าง [บริหารงบประมาณและบุคคล] (อ่าน 240) 13 มี.ค. 62
๐๗๖ / ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทำบุญโรงเรียนประจำปี 2562 [บริหารทั่วไป] (อ่าน 273) 27 ก.พ. 62
๐๖๖ / ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปี 2562 [วิชาการ] (อ่าน 542) 22 ก.พ. 62
๐๖๕ / ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการอ่าน การเขียน ของนักเรียนชั้น ม. 1–3 [วิชาการ] (อ่าน 341) 20 ก.พ. 62
๐๖๒ / ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะครูและนักเรียนร่วมพิธีเวียนเทียน วันมาฆบูชา [บริหารงานทั่วไป] (อ่าน 242) 18 ก.พ. 62
๐๕๙ / ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห่ฯ [วิชาการ] (อ่าน 237) 18 ก.พ. 62