คำสั่งโรงเรียนปี 2562
คณะกรรมการทบทวนการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 666) 22 พ.ค. 63
คณะกรรมการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 69) 01 พ.ค. 63
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ (พิเศษ) (อ่าน 683) 01 พ.ค. 63
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ (อ่าน 806) 01 พ.ค. 63
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน (อ่าน 562) 24 เม.ย. 63
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา (อ่าน 610) 24 เม.ย. 63
คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมชินสีห์และถนนหลังเสาธง (อ่าน 565) 20 เม.ย. 63
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ (พิเศษ) (อ่าน 679) 19 มี.ค. 63
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) (อ่าน 638) 17 มี.ค. 63
คณะกรรมการคัดเลือกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (อ่าน 375) 11 มี.ค. 63
คณะกรรมการจัดทำหนังสือสานสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 363) 06 มี.ค. 63
คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์คณิตศาสตร์ (Puttha Math Talent) ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 382) 28 ก.พ. 63
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 549) 28 ก.พ. 63
คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสอนซ่อมเสริมเพิ่มผลสัมฤทธิ์คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 358) 27 ก.พ. 63
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 515) 22 ก.พ. 63
คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 281) 20 ก.พ. 63
คณะกรรมการดำเนินงานการสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ป.4 - ป.6 โครงการ "เพชรพุทธา" ครั้งที่ 14 ปีการศึ (อ่าน 430) 17 ก.พ. 63
คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 357) 17 ก.พ. 63
[วิชาการ] คณะกรรมการจัดทำแบบบันทึกผลการเรียนประจำวิชา (ปพ.5) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 311) 17 ก.พ. 63
[วิชาการ] คณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 39) 17 ก.พ. 63
[วิชาการ] คณะกรรมการดำเนินงาน เปิดโลกวิชาการ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 387) 15 ก.พ. 63
[วิชาการ] คณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึก (อ่าน 357) 11 ก.พ. 63
[วิชาการ] แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาฯ เข้าค่ายพักแรมและทัศนศึกษานอกสถานที่ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 386) 06 ก.พ. 63
คณะกรรมการดำเนินการ โครงงานบูรณาการ สะเต็มศึกษา (STEM Education) "ค่าย STEM" ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 361) 05 ก.พ. 63
แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (แก้ไขเพิ่มเติม) (อ่าน 283) 04 ก.พ. 63
แต่งตั้งคณะครูและนักเรียนร่วมพิธีเวียนเทียนวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 (อ่าน 1037) 04 ก.พ. 63
คณะกรรมการดำเนินงาน "61 ปี คืนสูเหย้าชาวเหลือง-แดง" ประจำปี 2563 (อ่าน 370) 03 ก.พ. 63
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ควบคุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษานอกสถานที่ (อ่าน 324) 03 ก.พ. 63
คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการรับการนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 325) 31 ม.ค. 63
คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 299) 31 ม.ค. 63
[บริหารกิจการนักเรียน] บุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ มีนาคม - พฤษภาคม 2563 (อ่าน 482) 24 ม.ค. 63
[บริหารทั่วไป] คณะกรรมการดำเนินงาน พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาฯและทำบุญโรงเรียน (อ่าน 386) 24 ม.ค. 63
คณะกรรมการร่วมปฏิบัติงาน งานสมโภชพระพุทธชินราช ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) (อ่าน 350) 24 ม.ค. 63
คณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563 (อ่าน 294) 24 ม.ค. 63
คณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 271) 23 ม.ค. 63
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (กลางวัน-กลางคืน) ประจำเดือน กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2563 (อ่าน 363) 20 ม.ค. 63
คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 360) 09 ม.ค. 63
คณะกรรมการร่วมปฏิบัติงาน สมโภชพระพุทธชินราช ประจำปี 2563 (อ่าน 509) 07 ม.ค. 63
คณะกรรมการดำเนินงานและร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาสัมพันธ์มัธยมศึกษา พิษณุโลก สพม.39 เกมส์ ประจำปีการศึก (อ่าน 414) 07 ม.ค. 63
คณะกรรมการดำเนินการสอบ Pre O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 414) 03 ม.ค. 63