คำสั่ง
คําสั่ง ที่ ๑๗๕ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี (อ่าน 531) 27 มิ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๑๗๔ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงแรมนานเจา (อ่าน 491) 27 มิ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๑๗๑ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร (อ่าน 447) 27 มิ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๑๖๖ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงแรมลาพาโลมา (อ่าน 522) 27 มิ.ย. 60
คำสั่ง ที่ 169 /2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “โครงการโรงเรียนปลอดขยะพุทธชินราชพิทยา" (อ่าน 1365) 27 มิ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๑๖๓ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ นฝ.นศท.มทบ. ๓๙ (อ่าน 506) 26 มิ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๑๖๕ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงแรมลาพาโลมา (อ่าน 437) 26 มิ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๑๖๔ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ นศ.นศท.มทบ.๓๙ (อ่าน 447) 26 มิ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๑๖๑ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี (อ่าน 457) 21 มิ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๑๓๖ / ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีเข้าประจำหมู่และรับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด ปร (อ่าน 731) 21 มิ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๑๖๐ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก (อ่าน 489) 21 มิ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๑๕๙ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา (อ่าน 433) 20 มิ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๑๕๘ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัลปารค (อ่าน 430) 20 มิ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๑๕๗ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ (อ่าน 429) 20 มิ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๑๕๖ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก (อ่าน 480) 19 มิ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๑๕๕ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพมหานคร (อ่าน 471) 19 มิ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๑๕๒ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม (อ่าน 456) 19 มิ.ย. 60
คําสั่งที่ ๑๕๑ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก (อ่าน 474) 16 มิ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๑๔๙ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี (อ่าน 448) 14 มิ.ย. 60
คําสั่ง ที่ 138 /2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนฯ (อ่าน 767) 09 มิ.ย. 60
คําสั่งที่ ๑๔๖ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ โรงแรมเมยฟลาวเวอรแกรนดพิษณุโลก (อ่าน 539) 09 มิ.ย. 60
คําสั่งที่ ๑๔๕ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี (อ่าน 538) 09 มิ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๑๔๔ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา และโรงเรียนเตรี (อ่าน 588) 09 มิ.ย. 60
คําสั่งที่ ๑๔๓ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ นฝ.นศท.มทบ.๓๙ (ขาง รร.จานกรอง) (อ่าน 507) 09 มิ.ย. 60
คำสั่งที่ 142 /2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมครูเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมการเรียน (อ่าน 520) 08 มิ.ย. 60
คําสั่งที่ ๑๔๑ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ (อ่าน 521) 08 มิ.ย. 60
คำสั่ง ที่ 140 / 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมลดเวลา (อ่าน 669) 07 มิ.ย. 60
คําสั่งที่ ๑๓๙ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ (อ่าน 464) 06 มิ.ย. 60
คําสั่งที่ ๑๓๗ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา อุตรดิต (อ่าน 471) 06 มิ.ย. 60
คำสั่งที่ 135 / 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรม “วันไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 2070) 06 มิ.ย. 60