คำสั่ง
คําสั่งที่ ๑๔๓ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ นฝ.นศท.มทบ.๓๙ (ขาง รร.จานกรอง) (อ่าน 425) 09 มิ.ย. 60
คำสั่งที่ 142 /2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมครูเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมการเรียน (อ่าน 437) 08 มิ.ย. 60
คําสั่งที่ ๑๔๑ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ (อ่าน 446) 08 มิ.ย. 60
คำสั่ง ที่ 140 / 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมลดเวลา (อ่าน 564) 07 มิ.ย. 60
คําสั่งที่ ๑๓๙ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ (อ่าน 377) 06 มิ.ย. 60
คําสั่งที่ ๑๓๗ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา อุตรดิต (อ่าน 378) 06 มิ.ย. 60
คำสั่งที่ 135 / 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรม “วันไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1871) 06 มิ.ย. 60