คำสั่ง
คําสั่ง ที่ ๐๑๓ / ๒๕๖๑ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงแรมเอเชีย แอรพอรทฯ (อ่าน 11) 15 ม.ค. 61
ํคำสั่ง ที่ ๐๑๒ / ๒๕๖๑ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงแรมวังแกว (อ่าน 7) 15 ม.ค. 61
คำสั่ง ที่ 014 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและร่วมการแข่งขันมหกมหกรรมกีฬาสัมพันธ์ฯ (อ่าน 27) 15 ม.ค. 61
คําสั่ง ที่ ๐๑๐ / ๒๕๖๑ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร (อ่าน 11) 15 ม.ค. 61
คําสั่ง ที่ ๐๐๙ / ๒๕๖๑ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ ศูนยคอมพิวเตอรโรงเรียนอุตรดิตถ (อ่าน 5) 15 ม.ค. 61
คําสั่ง ที่ ๐๐๘ / ๒๕๖๑ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนทาปลาประชาอุทิศ จังหวัดอุตรด (อ่าน 8) 15 ม.ค. 61
คําสั่ง ที่ ๐๐๗ / ๒๕๖๑ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ กรุงเทพมหานคร (อ่าน 8) 15 ม.ค. 61
คําสั่ง ที่ 004/2561 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประเมินการอาน การเขียน ของ นร.ม.1-3 ครั้งที (อ่าน 74) 10 ม.ค. 61
คําสั่ง ที่ ๐๐๓ / ๒๕๖๑ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ สพม. ๓๙ (อ่าน 26) 10 ม.ค. 61
คําสั่ง ที่ ๐๐๒ / ๒๕๖๑ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงแรมท็อปแลนด (อ่าน 17) 10 ม.ค. 61
คําสั่ง ที่ ๐๐๑ / ๒๕๖๑ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ กระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 16) 10 ม.ค. 61
คําสั่ง ที่ ๔๔๔ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงแรมเรือนแพ (อ่าน 31) 04 ม.ค. 61
คำสั่ง ที่ 443 / 2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูสอนเสริมนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2560 (อ่าน 39) 04 ม.ค. 61
คำสั่ง ที่ 441/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ Pre O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท (อ่าน 177) 27 ธ.ค. 60
คําสั่ง ที่ ๔๓๙ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงแรมลาพาโลมา (อ่าน 46) 26 ธ.ค. 60
คําสั่ง ที่ ๔๔๐ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (อ่าน 58) 25 ธ.ค. 60
คําสั่ง ที่ ๔๓๘ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ ณ โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว (อ่าน 41) 25 ธ.ค. 60
คําสั่ง ที่ ๔๓๔ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ ณ สนามหลวง กรุงเทพมหานคร (ม.๓) (อ่าน 51) 25 ธ.ค. 60
คำสั่ง ที่ 437 / 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ทำบุญฯ (อ่าน 114) 25 ธ.ค. 60
คําสั่ง ที่ ๔๓๓ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ จังหวัดเชียงราย (อ่าน 40) 22 ธ.ค. 60
คําสั่ง ที่ ๔๓๒ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก (อ่าน 33) 22 ธ.ค. 60
คําสั่ง ที่ ๔๓๑ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ สนามหลวง กรุงเทพมหานคร (ม.๒) (อ่าน 45) 22 ธ.ค. 60
คําสั่ง ที่ ๔๒๗ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ (อ่าน 36) 22 ธ.ค. 60
คําสั่ง ที่ ๔๒๖ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ (อ่าน 32) 22 ธ.ค. 60
คําสั่ง ที่ ๔๒๔ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ สนามหลวง กรุงเทพมหานคร (ม.๔,๕) (อ่าน 29) 22 ธ.ค. 60
คําสั่ง ที่ ๔๒๓ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ ศูนยสุขภาพชุมชนพระองคขาว (อ่าน 25) 22 ธ.ค. 60
คําสั่ง ที่ ๔๒๒ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค (อ่าน 22) 22 ธ.ค. 60
คำสั่ง ที่ 430/2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2560 ของ ชั้น ม.1-6 (อ่าน 206) 22 ธ.ค. 60
คำสั่ง ที่ 414 /2560 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ควบคุมนักเรียนทัศนศึกษานอกสถานที่(ม.4-5) (อ่าน 60) 19 ธ.ค. 60
คำสั่ง ที่ ๔๒๑ / ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ม.๒ (อ่าน 61) 19 ธ.ค. 60
คําสั่ง ที่ ๔๑๗ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ สนามหลวง กรุงเทพมหานคร (ม.๑) (อ่าน 50) 19 ธ.ค. 60
คำสั่ง ที่ 425 /2560 เรื่อง แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ควบคุมนักเรียนติว GAT PAT และติวโอเนต (อ่าน 64) 19 ธ.ค. 60
คําสั่ง ที่ ๔๒๐ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา (อ่าน 40) 19 ธ.ค. 60
ํคำสั่ง ที่ ๔๑๖ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงแรมรัตนาปารค (อ่าน 40) 19 ธ.ค. 60
คําสั่ง ที่ ๔๑๕ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (อ่าน 32) 19 ธ.ค. 60
คำสั่ง ที่ 418/ 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 60 (อ่าน 42) 19 ธ.ค. 60
คำสั่งที่ 419/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา2560 (อ่าน 45) 19 ธ.ค. 60
คําสั่ง ที่๔๑๑/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ จังหวัดกําแพงเพชร (อ่าน 45) 13 ธ.ค. 60
คําสั่ง ที่ ๔๑๐/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ จังหวัดกําแพงเพชร (อ่าน 34) 13 ธ.ค. 60
คําสั่ง ที่ ๔๐๙/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ อําเภอเมือง (อ่าน 33) 13 ธ.ค. 60