ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1075) 10 มิ.ย. 59
การรับบริจาคโลหิต (อ่าน 1053) 07 มิ.ย. 59
แบบสอบถามความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 4716) 02 มิ.ย. 59
งานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา (อ่าน 950) 28 พ.ค. 59
โครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ (อ่าน 1350) 26 พ.ค. 59
ร่างมาตรฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1208) 25 พ.ค. 59
แนวทางจัดการเรียนการสอน-วัดผล (อ่าน 940) 25 พ.ค. 59
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณลักษณะสุจริต 5 ประการ ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 2472) 25 พ.ค. 59
ตัวอย่างการแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน และทรงผม ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1111) 21 พ.ค. 59
รายละเอียดเงินระดมทรัพยากร เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1162) 12 พ.ค. 59
ตัวอย่างการแต่งกายระดับ ม.ต้น ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1505) 12 พ.ค. 59
ตัวอย่างการแต่งกายระดับ ม.ปลาย ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1186) 12 พ.ค. 59
ร่างเอกสารงานประกัน/แบบสำรวจ (อ่าน 755) 09 พ.ค. 59
แบบสอบถามกิจกรรมปฐมนิเทศและปรับสภาพนักเรียนชั้น ม.1 (อ่าน 1960) 04 พ.ค. 59
ประชาสัมพันธ์ห้องออกกำลังกาย(Fitness) ของโีรงเรียนพุทธชินราชพิทยา (อ่าน 1896) 30 เม.ย. 59
กรรมการคุมสอบ และเจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวก ภาค 2 ปีการศึกษา 2558 ณ ศูนย์สอบส่วนภูมิภาค (อ่าน 782) 04 เม.ย. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 (ประเภทสำรอง) (อ่าน 992) 01 เม.ย. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 (ประเภทเงื่อนไขพิเศษ) (อ่าน 902) 01 เม.ย. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (ประเภททั่วไป) (อ่าน 3273) 01 เม.ย. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (ประเภทพื้นที่บริการ) (อ่าน 2229) 01 เม.ย. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (ประเภทเงื่อนไขพิเศษ) (อ่าน 1592) 01 เม.ย. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 (ประเภททั่วไป) (อ่าน 1260) 01 เม.ย. 59
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพด้าน ICT (อ่าน 1229) 28 มี.ค. 59
เสริมสร้างประสิทธิภาพด้าน ICT ผลิตสื่อและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ (อ่าน 1057) 24 มี.ค. 59
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ 92/2559 (อ่าน 1115) 22 มี.ค. 59
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ 85/2559 (อ่าน 1695) 22 มี.ค. 59
ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนทุกคนทราบ (อ่าน 1369) 18 มี.ค. 59
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (อ่าน 2436) 17 มี.ค. 59
ประชาสัมพันธ์ ถึง นักเรียนทุกระดับชั้น (อ่าน 1406) 14 มี.ค. 59
รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1345) 10 มี.ค. 59
รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 2883) 10 มี.ค. 59
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกีฬาสัมพันธ์ 2558 (อ่าน 878) 08 มี.ค. 59
ปฏิทินประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียน ม.1 – ม.6 (อ่าน 1353) 04 มี.ค. 59
แบบสอบถามความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 (อ่าน 1309) 01 มี.ค. 59
ประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรม"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1081) 23 ก.พ. 59
เอกสารงานวัดผลประเมินผลโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา (อ่าน 1040) 16 ก.พ. 59
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1220) 16 ก.พ. 59
โปรแกรมการแข่งขันฟุตซอลวัดใหญ่ 2559 (อ่าน 992) 09 ก.พ. 59
แบบประเมินงาน 57 ปี คืนสู่เหย้าชาว พ.ช. (อ่าน 1610) 04 ก.พ. 59
รับสมัคร ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 2156) 04 ก.พ. 59