ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนประชุม

เรื่อง  ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนประชุม

เรียน  ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖

ด้วยโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา  จะจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ๖ ในวันเสาร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐  เพื่อสร้างเสริมการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรวมทั้งการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองนักเรียน  ให้ได้รับทราบผลการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียน ตามรายละเอียดดังนี้

-          ระดับชั้น ม.๑ และ ม. ๒.๑-๒.๕  วันเสาร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐-๑๑.๐๐ น.

-          ระดับชั้นม. ๒.๖-๒.๑๐ และ ม.๓  วันเสาร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.

-          ระดับชั้นม. ๔-๖  วันอาทิตย์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐-๑๑.๐๐ น.

 

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมชินสีห์ ชั้น ๓ เพื่อรับฟังนโยบายจากฝ่ายบริหารและพบครูที่ปรึกษา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2560,07:26   อ่าน 745 ครั้ง