คำสั่ง
คําสั่ง ที่ 004/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการประเมินการอ่าน การเขียน ของ นร.ม.1-3
คําสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ 004/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการประเมินการอ่าน การเขียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560