คำสั่ง
คําสั่ง ที่393/2560 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเรียนซ้ําในรายวิชาที่มีผลการเรียนไมผานเกณฑ 2
คําสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่393/2560 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเรียนซ้ําในรายวิชาที่มีผลการเรียนไมผานเกณฑ(0, ร,มส,มผ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1 –6 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2560,10:03   อ่าน 403 ครั้ง