ภาพกิจกรรม
สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563
วันเสาร์ที่ 6 และอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563  โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมรับการตรวจเยี่ยมจากนายวณัฐพงศ์ ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และทีมงานประกอบด้วยผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รวมทั้งนักวิชาการ พบว่า "ทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดสอบตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและศบค.อย่างเคร่งครัด และมีการบริหารจัดการอย่างรัดกุม เริ่มจากการจัดจุดคัดกรอง วัดไข้ ให้บริการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และให้นักเรียนรักษาระยะห่าง Social Distancing อย่างเป็นรูปธรรม โดยอีกทั้งจัดห้องสอบห้องละ 20 คน" นอกจากนั้น ดร.สรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า "ในการจัดสอบครั้งนี้ ทางโรงเรียนได้มีการวางแผนและเตรียมความพร้อมกันอย่างเข้มงวดโดยทุกจุดต้องประสานสัมพันธ์กันอย่างลงตัว ตั้งแต่การรับสมัคร online การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นัดหมายให้นักเรียนมาถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบประมาณ 30 นาทีเพื่อจัดระเบียบ การกำชับเรื่องการสวมใส่หน้ากากอนามัย การขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองส่งและรับบุตรหลานหน้าโรงเรียน การดูแลจัดที่นั่ง ให้นักเรียนนั่งรอก่อนเข้าห้องสอบและช่วงรอผู้ปกครองมารับหลังสอบเสร็จ โดยเว้นระยะห่าง ณ โดมศรีพุทธาคณาพัฒน์ การปล่อยนักเรียนออกจากห้องสอบทีละห้องเพื่อป้องกันความแออัดบริเวณบันไดขึ้น-ลง นอกจากรายละเอียดดังกล่าวแล้วทางโรงเรียนยังได้ประสานความร่วมมือไปยังสาธารณสุขและโรงพยาบาลพุทธชินราชเพื่อขออนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ ที่มีความชำนาญการวิชาชีพ ช่วยอำนวยความสะดวกพร้อมให้รายละเอียด และดูแลในจุดคัดกรองอย่างถูกต้องตามขั้นตอน เพราะจำนวนนักเรียนมีจำนวนมากกว่า 500 คน ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดอันจะเป็นการสร้างความไว้วางใจกับผู้ปกครองและชุมชน รวมถึงตัวนักเรียนผู้เข่าสอบ 

คลิ้กชมภาพกิจกรรมสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
คลิ้กชมภาพกิจกรรมสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2563,19:12   อ่าน 278 ครั้ง