ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ หอประชุมชินสีห์ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ดร.อรุณศรี เงินเสือ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่คณะนักเรียน ในการนี้มีคณะรองผู้อำนวยการร่วมพบปะผู้ปกครอง และให้ข้อมูลเกี่ยวกับขอบข่ายงานที่แต่ละท่านรับผิดชอบแก่คณะนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ของกิจกรรมฯดังนี้ 1.เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการปรับตัวในการอยู่ร่วมกันในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2.เพื่อให้นักเรียนเข้าใจตนเอง รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีอารมณ์มั่นคง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้าใจสิ่งแวดล้อมและสามารถปรับตัวให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 3.เพื่อให้นักเรียนได้รับฟังโอวาทจากคณะผู้บริหารและคณะครู สำหรับนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตการเป็นนักเรียนที่ดี 4.เพื่อให้นักเรียนเกิดความรัก ความสามามัคคีกันในสถาบันและเพื่อน 5.เพื่อเป็นสารสนเทศให้ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดบริการแนะแนว การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 436 คน คุณครูที่ปรึกษา 22 คน และคณะครูที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนหนึ่ง การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครูปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดียิ่งจนทำให้งานดำเนินไปด้วยดี
โปรดคลิกชมภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2561,13:24   อ่าน 316 ครั้ง