ภาพกิจกรรม
การนิเทศภายใน ของคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560
ดร.อรุณศรี เงินเสือ ผู้อำนวยการโรงเรียพุทธชินราชพิทยา พร้อมด้วย รองฯนุกูล อ่ำอ่วม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ นายดิเรก ทองหนัก ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ และนางจินดา คันธัพ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นิเทศภายในโดยการนำเสนอผลการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติหน้าที่ ของคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี รองฯโสพิศ เทศสลุด และรองฯวิไล อ่อนตานา ร่วมให้กำลังใจแก่ผู้รับการนิเทศในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 ณ ห้องเรียนคุณภาพ อาคารชินสีห์ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
โปรดคลิกชมภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2561,15:29   อ่าน 220 ครั้ง