ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 ก.ค. 61 ถึง 20 ก.ค. 61 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
งานวัดผลประเมินผล ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จัดให้มีการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักเรียน ระดับชั้นมัะยมศึกษาปีที่ 1-6 ระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2561
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบนักเรียน งานวัดผลประเมินผล