ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
15 มิ.ย. 61 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน รอบที่ 2
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.1 - ม.2 รอบที่ 2 เวลา 15.00 น.
ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา / ชุดสุภาพ ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน