ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
02 ธ.ค. 60 ถึง 03 ธ.ค. 60 ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนประชุม

--      ระดับชั้น ม.๑ และ ม. ๒.๑-๒.๕ วันเสาร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐-๑๑.๐๐ น.

-         ระดับชั้นม. ๒.๖-๒.๑๐และ ม.๓ วันเสาร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.

-         ระดับชั้นม. ๔-๖  วันอาทิตย์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐-๑๑.๐๐ น.

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
หอประชุมชินสีห์ อาคารชินสีห์ /ชุดสุภาพ ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน